Insurance Law

Verzekeringsrecht

Hier wordt een overzicht gegeven van de verschillende takken binnen verzekeringsrecht.

  • transport and maritime insurance (see Maritime & Transport Law)
  • car insurance
  • legal expenses insurance
  • civil liability insurance
  • family insurances
  • health and disability insurance
  • occupational accident insurance
  • fire insurance, ...
  • representation of insurance companies