Privacy Policy

We care about your privacy

Wij zullen de persoonsgegevens van zowel de gebruiker van de website als de cliënt zorgvuldig behandelen conform de geldende wettelijke bepalingen.

Voor meer informatie i.v.m. privacy, verwijzen wij naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Door gebruik te maken van de website, is het mogelijk dat wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Gegevens over uw activiteiten op onze website

IP-adres Internetbrowser en apparaat type Voor meer informatie omtrent deze werkwijze, verwijzen wij naar onze cookie-policy.

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier, kunnen wij volgende gegevens van u bekomen:

Voor- en achternaam Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Indien u gebruik maakt van de website gaan wij in principe geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over u verwerken.

Het kan uiteraard altijd, dat u dergelijke informatie zelf heeft meegedeeld via het contactformulier. In dergelijk geval zullen wij dit met de meeste discretie en conform de geldende wetgeving behandelen.

Voorts hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve indien zij toestemming hebben van hun ouders of voogd.

Uiteraard kunnen wij niet controleren of een surfer effectief ouder is dan 16 jaar. Wij raden dan ook ouders aan om aandachtig de online activiteiten van hun kinderen op te volgen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de vereiste toestemming. Wij verwijzen voorts naar de specifieke website van de Gegevensbeschermingsautoriteit inzake jongeren en privacy.

Mocht u om een of andere reden overtuigd zijn dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen via bovenstaande gegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben.

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief; U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; Om diensten te verstrekken; Wij analyseren ook uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren.

Tot slot worden gegevens van cliënten ook verwerkt vanuit het gerechtvaardigd belang van DG-lawoffice, zoals onder meer dat van de verzending van aankondigingen of berichten in het kader van het onderhoud van de klantenrelatie. Gegevens die op deze basis worden verzameld, blijven bewaard tot zeven jaar na afloop van de laatste contractuele relatie, dit behoudens wanneer de betrokkene zich eerder tegen de bewaring verzet.

Hoe lang we gegevens bewaren.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen.

DG-lawoffice zorgt er te allen tijde voor dat de communicatie van persoonsgegevens met derden in lijn is met het wettelijk verankerde beroepsgeheim van de advocaat, zoals ook vastgelegd in artikel 458 van het Strafwetboek. DG-lawoffice zorgt er tevens voor dat de interne verwerking van persoonsgegevens – zowel in papieren als digitale vorm – gebeurt met het oog op het bewaren van de vertrouwelijkheid, wat impliceert dat persoonsgegevens verzameld door DG-lawoffice enkel gedeeld worden met personen voor wie het noodzakelijk is om van deze gegevens kennis te hebben.

Als advocatenkantoor zijn wij in elk geval onderhevig aan het beroepsgeheim.

Voor bepaalde verrichtingen, doen wij beroep op derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijk geval sluiten wij met deze derden een bewerkersovereenkomst om er voor te zorgen dat uw gegevens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid krijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Een partij wiens gegevens door DG-lawoffice verwerkt worden, heeft het recht DG-lawoffice te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende verwerking. De betrokkene heeft ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. DG-lawoffice zal, specifiek wat betreft gegevens die gebruikt worden in het kader van dossiers, op deze rechten ingaan in de mate die mogelijk is binnen de perken van haar taken van algemeen belang en binnen het kader van het beroepsgeheim dat overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek rust op DG-lawoffice .

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan u sturen via bovenstaande gegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering effectief door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Uw verzoek wordt dan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de vier weken behandeld.

Elke betrokkene heeft het recht klacht betreffende de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Beveiliging.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor iedere directe of indirecte schade die veroorzaakt zou worden door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

Verwijzingen naar andere websites.

De website kan links of referenties bevatten naar andere sites, die niet door de gebruiker van huidige website worden beheerd en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is.

Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de producten of diensten die hierop worden aangeboden of vermeld.

DG-lawoffice behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.